, 2021/7/7

.A gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni ellátásának családias körülmények között biztosított formája.Az ellátás elsősorban a munkát vállaló szülőknek ad lehetőséget gyermekeiknek ellenőrzött körülmények között történő napközbeni elhelyezésére.

Családi napközik

Ezeken a helyeken koruknak és egyéniségének megfelelően gondoskodnak a gyerekekről,amennyire lehet  rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez.

A családi napközi  - a bölcsőde, az óvoda és az iskolai napközi mellett - a gyermekek napközbeni ellátásának egy olyan formája, amely az intézményes ellátási formák szakmai/intézményi kerethez kötött funkcióit nem vállalja fel.

Mi az előnye a családi napközinek? 

Bármilyen kisszámú igény megadására alkalmas. A kevés gyerek miatt a hagyományos intézményeknél – bölcsőde, óvoda, iskolai napközi - gyorsabban, rugalmasabban tud alkalmazkodni a változó igényekhez. Működési engedélyhez, nyilvántartásba vételhez kötött,  a megyei Kormányhivatal szakmai irányításával definiált elvárások és feltételek szerint, ellenőrzötten működik. Munkalehetőséget biztosít a településen. Családias légkört és környezetet biztosít. A kis létszámú gyermekcsoport lehetőséget teremt az egyes gyermek fejlettségét,szükségleteit szem előtt tartva a felügyeletre.

A CSANA jogi szabályozása

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde Családi napközi

Házi gyermekfelügyelet)gyermekek átmeneti gondozása.

Helyettes szülő

Gyermekek átmeneti otthona 

Családok átmeneti otthona

Ki működtethet családi napközit?

Az állam fenntartói feladatainak ellátására kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, az egyházi jogi személy ,az egyházi jogi személy,az egyéni vállalkozó. A fentiekben nem említett, magyarországi székhelyű jogi személy és egyéni cég,/ együtt: nem állami fenntartó/; ha az a törvényben és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szociális szolgáltatót, illetve szociális intézményt létesít és működtet. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címszó alatt.

A CSANA jogi szabályozása

Általános feltételek.

A gyermekek napközbeni ellátása ként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azoknak a  gyermekeknek, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj folyósítása melletti   munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétel, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.

A CSANA jogi szabályozása Tevékenysége

Családi napköziben - nem nevelési-oktatási céllal - ellátható a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben nem részesülő gyermek. Az óvodai nevelésben részesülő gyermek a kötelező óvodai nevelésben való részvételének idején kívül. Az iskolai oktatásban részesülő tanuló, ideértve a magántanulót is, az iskola nyitvatartási idején kívül.

Az Nkt. rendelkezései szerint az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól felmentett gyermek .A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt  életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteihez igazodó ellátást kell nyújtani.

A CSANA jogi szabályozása Személyi feltételek

Családi napköziben ellátást az a nagykorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt nem álló, büntetlen előéletű személy biztosíthat. kinek személyisége és -a külön jogszabályban meghatározott -körülményei alapján alkalmas a gyermek napközbeni ellátására, a külön jogszabályban meghatározott tanfolyamon eredménnyel részt vett, feltéve, hogy nem áll fenn vele szemben  kizáró ok.

A CSANA jogi szabályozása Tárgyi feltételek

A családi napközi működhet az ellátást nyújtó saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben, ahol feltételek:száraz, világos, jól szellőztethető és fűthető épület vagy lakás, függetlenül attól, hogy önállóan vagy olyan épületben működik-e, amelyet más célra is hasznosítanak, balesetmentes környezet,,a saját otthonban nyújtott ellátás esetén a háziorvosi igazolása, hogy a közös háztartásban élő személy egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó gyermeket. 3 évesnél fiatalabb és 3-14 éves kor közötti gyermekek elhelyezése esetén az 1 éves kor alattiak részére elkülönített játszó- és öltöző helyet kell kialakítani.A megyei Kormányhivatal által hatósági szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzéssel kell a  Korm.r. alapján.

Szakmai program és házirend szükséges.

Tárgyi feltételek:

A napközben használt szobát, illetve foglalkoztatót  ahol a gyermekek tartózkodnak úgy kell kialakítani, hogy az adott életkorú gyermekek igényeit, szükségleteit kielégítse. A szolgáltatás nyújtásával azonos időben a helyiség más célra nem használható.

A foglalkoztató hasznos alapterülete legalább 2 négyzetméter/gyermek, de összességében legalább 12 négyzetméter. Ha a családi napköziben 3 évesnél fiatalabb és 3-14 éves kor közötti gyerekeket is elhelyeznek, az 1 éves kor alattiak részére elkülönített játszó- és öltöztető helyet kell kialakítani.

A CSANA jogi szabályozása

Családi napközibe 20 hetestől 14 éves korig vehető fel a gyermek. A saját, napközbeni ellátást másutt igénybe nem vevő, 14 évesnél fiatalabb gyermeket is figyelembe véve legfeljebb 5 gyermek gondozható.Ha a családi napköziben egy fogyatékos gyermeket is ellátnak, akkor a gondozható   gyermekek   száma   4   fő, amennyiben  valamennyi gyermek fogyatékos, úgy 3 fő. A családi  napköziben  az  előzőeken  túl  még  2  gyerek,  ha  fogyatékos gyerekről  van  szó  még  1  gyermek  gondozása  engedélyezhető,  ha  az ellátást végzőnek a kisegítőfeladatokra állandó segítsége van.