, 2021/7/6

Az állam havi rendszerességgel családi pótlék formájában járul hozzá a neveléssel és iskoláztatással kapcsolatos költségekhez. Az alanyi jogon járó összeg 2008. óta változatlan, és az év végi és az iskolakezdés előtti dupla összeg viszont azt is maga után vonja, hogy legközelebb 1-1 hónapos kihagyás után érkezik a következő ellátás.

Családi pótlék utalás

Ez a családtámogatási és szociális támogatás  több részből tevődnek össze: Ide tartozik a családi pótlék mellett a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, a fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka is.

Az Államkincstár feladata az ellátások jóváírása, majd utalása a kedvezményezett bankszámlájára, illetve aki ezzel nem rendelkezik nekik postai úton juttatja el a lakcímére. A postai kifizetésének az a hátránya, hogy az utalást követően 4-6 napos átfutási idő kell, míg a bankszámlával rendelkezőknek már 1-2 nap múlva elérhető az összeg.

Családi pótlék összege 2021

A családi pótlék alanyi jogon járó összege már 2008 január eleje óta változatlan, így 2021-ben is, az elmúlt években járó összegek aktuálisak:

egy gyermek esetén 12 200 Ft

egyedülálló szülő esetében 13 700 Ft

két gyermekes család esetén gyermekenként 13 300 Ft

egyedülálló szülő esetében 14 800 Ft

három, vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 000 Ft

egyedülálló szülő esetében 17 000 Ft

tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő család esetén, gyermekotthonban, javítóintézetben BV-intézetben, szociális otthonban élő továbbá nevelőszülőnél élő súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 Ft

egyedülálló szülő esetében 25 900 Ft

2021-ben a családi pótlék utalási időpontjai

A Magyar Államkincstár tájékoztató jelleggel közzéteszi családi pótlék utalási menetrendjét – hasonlóan a nyugdíjszerű ellátásokhoz.

Fontos tudni, hogy várhatóan az utalást követő munkanap kerül az összeg a bankszámlára. Az elmúlt években már megszokott volt, hogy augusztusban és decemberben a jogosultak 2 alkalommal részesültek ellátásban. 

Családi pótlék utalási időpontjai 2021:

januári családi pótlék 2021.02.02.

februári családi pótlék 2021.03.02.

márciusi családi pótlék 2021.04.06.

áprilisi családi pótlék 2021.05.04.

májusi családi pótlék 2021.06.02.

júniusi családi pótlék 2021.07.02

júliusi családi pótlék 2021.08.03.

augusztusi családi pótlék 2021.08.25.   

szeptemberi családi pótlék 2021.10.04.

októberi családi pótlék 2021.11.03.

november családi pótlék 2021. 12.03

decemberi családi pótlék 2022.01.04.

A családi pótlék igénybejelentése

 A kérelemhez mellékelendő iratokat elegendő azok egyszerű másolatban történő benyújtása, vagy a kérelem személyes benyújtásakor  ahol az megengedett, azok bemutatása. Egyszerű másolatra az ügyfél aláírása szükséges, hogy a másolat megegyezik az eredetivel. Lehetőleg eredetben kell csatolni a gyermek tartós betegségét, súlyos fogyatékosságát igazoló szakorvosi igazolást, illetve a tanulói/hallgatói jogviszonyról kiállított igazolást. Az ellátást igénylő valamint a gyermek természetes személyazonosító adatait érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával kell igazolni.

A családtámogatási ellátásra való jogosultságot

Ha gyám a gyámrendelő határozat másolatának csatolásával. Az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a gyámhivatal kötelező gondozásba történő kihelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával.

Az a személy, akihez a gyermeket ideiglenesen elhelyezték, az ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával.

Mikor kerülhet sor a családi pótlék megosztására?

Általános szabályként ugyanazon gyermek után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet meg. Kivétel: ha a szülők időszakonként felváltva gondozzák gyermeküket és a szülői felügyeleti jog mindkét szülő esetében fennáll. Ilyen esetben a családi pótlékra 50-50 % arányban mindkét szülő jogosultságot szerezhet. A családi pótlék megosztása iránti kérelemhez csatolni a szülők arról szóló közös nyilatkozatát, hogy a gyermek gondozásáról, neveléséről saját háztartásában felváltva gondoskodnak.

A természetbeni folyósítás azt jelenti, hogy a Kincstár a családi pótlék természetben folyósított összegét a kormányhivatal által erre a célra a Magyar Államkincstárnál megnyitott családtámogatási számlára utalja át, tehát az összeget nem közvetlenül az ügyfél kapja meg. Az átutalt családi pótlék összegből a gyámhivatal által erre a feladatra kijelölt eseti gondnok a jogszabályban foglalt feltételek szerint - a gyámhivatal által elfogadott pénzfelhasználási terv szerint - természetben nyújtja a gyermek után járó családi pótlékot az ügyfél részére.

A családi pótlék természetbeni folyósításának „speciális esete" az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetése. Ha a tanköteles, továbbá a tankötelezettsége megszűnését követően nevelési-oktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek a kötelező tanórai foglalkozásai tekintetében igazolatlanul mulaszt, akkor - ennek szankciójaként - az adott tanévben igazolatlanul mulasztott 50. kötelező tanóra után az illetékes gyámhivatal kötelezettsége a gyermek védelembe vételét elrendelni, és az iskoláztatási támogatás szüneteltetését kezdeményezi.

Az ellátás folyósítását szüneteltetni kell:

a) a jogosult távolléte alatt, ha a jogosult 3 hónapot meghaladó időtartamra olyan államba távozik, amely nem az EU tagállama, nem EGT-tagállam, vagy nem olyan állam, amelynek állampolgára azonos jogállást élvez az Európai Közösség és tagállamai vagy az EGT-megállapodásban részes állam állampolgárával.

b) az egyéb ellátás folyósításának időtartama alatt, ha a külszolgálatot vagy külföldi szolgálatot teljesítő személy részére a Cst. alapján ellátásra jogosító gyermekre tekintettel jogszabály alapján egyéb ellátást folyósítanak.

Szüneteltetni kell a családi pótlék folyósítását, amennyiben a 18. életévet betöltött személynek rendszeres jövedelme van. Rendszeres jövedelemnek kell tekinteni a legalább három egymást követő hónapban keletkezett jövedelmet. A folyósítást a negyedik hónaptól kezdődően kell szüneteltetni.

Milyen bejelentési kötelezettsége van az ellátásban részesülőnek?

A családi pótlék folyósításának, szüneteltetésének vagy a folyósítás felfüggesztésének időtartama alatt 15 napon belül, írásban be kell jelenteni:

a) a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történő kikerülését,

b) a gyermek, személy tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszűnését,

c) a gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyának megszűnését, szüneteltetését,

d) a 18 éven felüli személy rendszeres jövedelmét,

e) az ellátásra jogosult 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának tényét,

f) az ellátásra jogosult egyedülállóságának megszűnését,

g) az egyedülállóságot meghatározó körülmény megszűnését,

h) az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását,

i) az Európai Unió tagállamában vagy EGT-tagállamban történő munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatásának tényét,

j) az ellátásra jogosult családi állapotában, élettársi kapcsolatában bekövetkezett változást, továbbá - ha az adatváltozás házasságkötésre, új bejegyzett élettársi vagy élettársi kapcsolat létesítésére tekintettel következett be - a házastárs, bejegyzett élettárs vagy élettárs természetes személyazonosító adatát

Az ellátás folyósítását érintő változások bejelentésének elmulasztása az ebből származó jogalap nélküli kifizetés összegének visszafizetését vonja maga után!.

A családi pótlék iránti kérelem benyújtásához milyen nyomtatványok igazolások szükségesek?

A gyermekotthon vezetője, a javítóintézet igazgatója, a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka, a szociális intézmény vezetője a családi pótlék megállapítása iránti kérelmet „Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi elhelyezés esetén" elnevezésű nyomtatványon, míg az előző körbe nem tartozó személyek a „Kérelem családi pótlék megállapítására" elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani.

A kérelemhez mellékelendő iratok vonatkozásában fontos kiemelni, hogy azokat nem kell eredetben csatolni, elegendő azok egyszerű másolatban történő benyújtása, illetve a kérelem személyes benyújtása esetén, ahol az megengedett, azok bemutatása. Egyszerű másolatra az ügyfél aláírása szükséges arra, hogy a másolat megegyezik az eredetivel. Lehetőleg eredetben kérjük csatolni a gyermek tartós betegségét, súlyos fogyatékosságát igazoló szakorvosi igazolást, illetve a tanulói/hallgatói jogviszonyról kiállított igazolást.

Az ellátást igénylő valamint a gyermek természetes személyazonosító adatait- érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával kell igazolni.

Amennyiben a gyermek, az ellátást már nem tanköteles korú, de köznevelési intézmény tanulója a tanulói jogviszony igazolást is csatolni kell az.

Ha a gyermek, aki után a családi pótlék megállapítását kérik tartósan beteg (súlyosan fogyatékos) csatolni kell a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló ESzCsM rendelet szerinti igazolást. 

A családi pótlék iránti kérelmet elbíráló szerv: amennyiben a kérelmet benyújtó személy munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, a családtámogatási kifizetőhely, ennek hiányában a kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz 

Az igény benyújtásának időpontjától jár az ellátás feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.