, 2021/7/7

Az állam havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez nevelési ellátás, vagy iskoláztatási támogatás formájában.

Emelt családi pótlék

A magasabb összegű családi pótlék igényléséhez csatolni kell a jogszabály által követelt igazolást. Igazolás tartalmazza, hogy:

a 18 évesnél fiatalabb gyermek

meghatározott betegségek illetve

meghatározott fogyatékosság valamelyikében szenved és a betegség súlyossága megegyezik az meghatározott feltételekkel. 

Az igazolást a gyermekkórház kórház gyermekosztály,szakgondozó szakorvosa adja ki 3 példányban.

Nevelési ellátás

A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár. Valamint nevelési ellátásra saját jogán is jogosultságot szerezhet a kérelmező – a feltételek fennállása esetén. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

Nevelési ellátásra jogosult:

a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője,

a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs,

az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,

a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja,

a nevelőszülő, a gyám,

akinél a gyermeket ideiglenes hatállyal,

a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt,

a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett,

még nem tanköteles gyermekre.

Saját jogán  kérelmezheti a nevelési ellátást, aki a 18. életévét betöltötte, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos és iskoláztatási támogatásra való jogosultsága megszűnt.

Emelt összegű családi pótlék

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő részére juttatott emelt összegű támogatás.

Milyen esetekben jár az emelt összegű családi pótlék?

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben, vagy szociális intézményben élő, valamint nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 forint.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25 900 forint,

A saját jogán jogosult nevelési ellátásra jogosult személy esetén 20.300 forint,

A köznevelési intézményben a 18. életévének betöltését követően tanulmányokat folytató azon személyre tekintettel, aki után a 18. életéve betöltéséig az 23.300 vagy 25.900 forint összegben folyósítottak iskoláztatási támogatást, az iskoláztatási támogatást továbbra is a korábban folyósított összegnek megfelelő összegben kell folyósítani.

Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos

Az a gyermek aki tizennyolc évesnél fiatalabb,aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló rendeletben meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó, vagy fokozott felügyeletre, gondozást igényel.

Az a tizennyolc évesnél idősebb személy,aki 18. életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67 % elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll. Ezen feltételek fennállását első fokon a kormányhivatal rehabilitációs szakértői szerve, másodfokon a másodfokú orvosszakértői bizottság vizsgálja és szakvéleményében igazolja.

Meddig jár az emelt összegű családi pótlék?

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel, vagy személy részére annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását – a külön jogszabályban előírtak szerint – igazolták.

A 18. életévét betöltött, köznevelési intézményben tanulmányokat folytató beteg gyermek után, ha az ügyfél a gyermek 18. életévének betöltéséig magasabb összegű iskoláztatási támogatásban részesült, akkor továbbra is jogosult a magasabb összegű iskoláztatási támogatásra mindaddig, amíg a gyermek köznevelési intézményben tanul, de legalább annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét – sajátos nevelési igényű tanuló esetén – a 23. életévét betölti.

Az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától 16. és 18. életév közötti gyermek esetén az is jogosult nevelési ellátásra, aki súlyos betegsége, vagy fogyatékossága következtében önálló életvitelre képtelen és nem tudja ellátni önmagát.

Az orvosi igazolást a gyermeket kezelő szakorvos adja ki, az előírt formanyomtatványon. A kezelőorvos az igazolást akkor állítja ki, ha a gyermek állapotában annak nagykorúságáig kedvező változás nem várható.

Az a személy aki fogyatékossági támogatásban részesül nem részesülhet magasabb összegű családi pótlékban, és a fogyatékossági támogatás nem állapítható meg, ha a 18 éven felüli személy, vagy rá tekintettel más személy magasabb összegű családi pótlékban részesül.